Kontakt
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek 24-100 Puławy ul. Kowalskiego 3 A

Bank Pekao SA, 24-100 Puławy, Al. Partyzantów 8 PL – 23 1240 2412 1111 0010 1819 2501 Swift# - PKO PPL PW | USD -35 1240 2412 1787 0010 5051 3999 | EUR - 56 1240 2412 1978 0010 5051 4547 | GBP -66 1240 2412 1789 0010 5117 1389.

Zaloguj się

Budowa Ośrodka

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy budowę Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Puławach, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura Społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.

Podstawą dofinansowania jest umowa nr 13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-081/09-00-0600 podpisana w dniu 09.07.2012 r. pomiędzy Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek i Partnerami projektu (Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Euroszkoła” oraz Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Misjonarek) a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Teren przeznaczony pod lokalizację inwestycji znajduje się w Puławach, na działce ewidencyjnej nr 715 o powierzchni 22 551 m2, w powiecie puławskim, na prawym brzegu Wisły, na terenach lasów JUNG.

Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek zaprojektowano jako budynek z wewnętrznym patio, o trzech kondygnacjach nadziemnych: parter, piętro I, piętro II i strych. Budynek został zaprojektowany z przeznaczeniem do pełnienia funkcji:

– Domu rodzinnego pobytowo-mieszkalnego dla około 65 stałych wychowanków pozbawionych podstawowej opieki materialnej i wychowawczej, z pełną stałą opieką wychowawczo-szkoleniową pełnioną przez siostry zakonne,

– Domu pobytowo-mieszkalnego dla młodzieży szkolnej oraz oazowej, na czas określony, z pełną stałą opieką wychowawczo-szkoleniową.

W budynku zaprojektowano pokoje 2 i 3 – osobowe, z łazienką, wszystkie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ilość miejsc sypialnych i wielkość pokoi zapewni wychowankom wystarczająco dużo miejsca do zagospodarowania na swoje rzeczy i zlikwiduje dotychczasową „ciasnotę”. Oprócz tego, przy pokojach sypialnych dzieci będą znajdowały się pokoje wychowawcy grupy, co zapewni wychowankom całodobową opiekę.

Na I piętrze budynku będą znajdowały się pomieszczenia szkoleniowo-zajęciowe, dzięki czemu stworzone zostaną jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju intelektualnego podopiecznych. Zaprojektowano wydzielony pokój do nauki, zapewniający dzieciom skupienie i komfort nauki. Znajdą się tu również pokoje do zajęć komputerowych, muzycznych i plastycznych umożliwiające wszechstronny rozwój zainteresowań. W nowym budynku wydzielone zostaną także pomieszczenia na zaplecze rehabilitacyjno-gimnastyczne, czyli dużą siłownię rehabilitacyjną o powierzchni ponad 100 m2, pomieszczenie i salę rehabilitacyjną, sale do gimnastyki korekcyjnej oraz salę gimnastyczną, wszystkie zaś wyposażone zostaną w odpowiedni sprzęt do ćwiczeń. Dzięki temu, w placówce stworzone zostaną osobom upośledzonym ruchowo i umysłowo warunki do uprawiania sportu, poprawy sprawności fizycznej i specjalistycznej rehabilitacji.

Budowa Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Siostry Benedyktynki Misjonarki w Puławach pozwoli na stworzenie wychowankom możliwie najlepszych warunków opiekuńczo-wychowawczych, zdrowotnych i materialnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu do Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach.

Szczegóły postępowania znajdują się w poniższym zaproszeniu do składania ofert oraz jego załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Odpowiedzi na pytania dot. zaproszenia do składania ofert

W odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące kar umownych, o których mowa w Zaproszeniu do składania ofert na dostawę sprzętu do Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach Zamawiający informuje, że w umowie z Wykonawcą znajdą się następujące zapisy odnośnie kar umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji – 1 % wartości umownej elementu z wadą, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

b) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 0,5 % ceny przedmiotu zamówienia (wartość z podatkiem VAT), za każdy dzień zwłoki,

c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na etapie jej realizacji – 10% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu do Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach.

Szczegóły postępowania znajdują się w poniższym zaproszeniu do składania ofert oraz jego załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Medalik św. Benedykta
medal sw benedykta
Skrzynka Intencji
Jeśli potrzebujesz wsparcia modlitewnego - napisz:

Kto prosi imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Intencja

Ochrona przed spamem. Przepisz zawartość obrazka
captcha

Tekst:

Modlitwa o powołania
Zapraszamy do wspólnej z nami modlitwy o powołania

Modlitwa o powołania


Wypełniając polecenie Jezusa Chrystusa "proście Pana żniwa, aby wysłał pracowników na żniwo swoje", błagamy usilnie: Panie, poślij dobrych i gorliwych pracowników na swoje żniwo. Wzbudź wiele świętych powołań zakonnych wśród chłopców i dziewcząt. Niech przezwyciężą wszystkie trudności wewnętrzne i zewnętrzne, jakie piętrzą się w ich życiu, aby całkowicie poświęcić się Bogu. Wybierając klasztor benedyktyński, niech prawdziwie Boga szukają i z całego serca Mu służą. Módlmy się: Spraw, Panie, by wszystkie klasztory były oazami żarliwej modlitwy, ofiary: miłości wzajemnej i pracy, która ubogacałaby Kościół Święty i dopomagała ludziom do zbawienia. Te nasze gorące i szczere modlitwy zanosimy do Ciebie, Ojcze miłosierny, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Wsparci potężnym wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny oraz św. Benedykta i św. Scholastyki ufamy, że nasze prośby zostaną wysłuchane. Amen
Sponsorzy