Kontakt
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek 24-100 Puławy ul. Kowalskiego 3 A

Bank Pekao SA, 24-100 Puławy, Al. Partyzantów 8 PL – 23 1240 2412 1111 0010 1819 2501 Swift# - PKO PPL PW | USD -35 1240 2412 1787 0010 5051 3999 | EUR - 56 1240 2412 1978 0010 5051 4547 | GBP -66 1240 2412 1789 0010 5117 1389.

Zaloguj się

Trochę historii

SIOSTRY BENEDYKTYNKI – dom na ul. Czartoryskich

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, założone przez M. Jadwigę Kuleszę, powstało w 1917 r. Celem szczególnym od początku istnienia Zgromadzenia, wynikającym z potrzeby czasu (okres I wojny światowej), było objęcie opieką osieroconych dzieci, a w związku z tym praca opiekuńczo – wychowawcza.

Pierwszymi sierocińcami prowadzonymi przez siostry były ośrodki w Łucku i Kowlu. Po II wojnie światowej, w związku z nowym układem granic, siostry były zmuszone przenieść się wraz z dziećmi na teren obecnej Polski. Powstały domy w Puławach, Kwidzynie, Ełku i Zagórowie.

Powstanie Domu Zakonnego i Domu Dziecka im. Bohaterów spod Monte Cassino prowadzonego przez siostry rozpoczyna się wraz z przybyciem z Wołynia i dwutygodniowym pobytem ewakuowanych sióstr i dzieci w magazynie kolejowym na stacji Puławy. W zniszczonym działaniami wojennymi mieście, do którego Siostry dotarły 5 maja 1945 r, początkowo trudno było o dom, zwłaszcza dla repatriantów ze Wschodu. W związku z tym niektóre dzieci, wraz z siostrami wyjechały do Zagórowa koło Poznania, najmłodsze odwieziono do Domu Małego Dziecka w Lublinie. Władze Puław, zauważyły potrzebę zajęcia się miejscowymi sierotami i przydzieliły siostrom na ten cel niewielki lokal przy Alejach Królewskich 12. Warunki były więcej niż ubogie a dzieci przybywało.Szczególnie trudny był pierwszy okres formowania się Domu. Dofinansowania świadczone przez Wydział Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego miały charakter sporadycznej zapomogi, a nie stałej dotacji. W tej sytuacji wśród mieszkańców Puław i okolic, urządzano akcje zbiórek pieniężnych i darów w naturze. Dom Dziecka mieścił się przy Alejach Królewskich 12 od września 1945 r. do połowy 1948 r. Wtedy to powrócił do Puław właściciel zajmowanej przez Dom Dziecka posesji i zażądał opuszczenia domu. Zgromadzenie nabyło wówczas w Puławach posesję przy ul. Czartoryskich, składającą się z piętrowego domu. U początków działalności opiekuńczo – wychowawczej Opatrzność Boża postawiła Klementynę Staszczak – Siostrę Klarę, która w 1945 roku została mianowana kierowniczką Domu Dziecka i przełożoną placówki Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach przy Alejach Królewskich 12.

W roku 1948 siostry wraz z dziećmi przeniosły się do domu zakupionego przez Zgromadzenie przy ul. Czartoryskich 5. Dom Dziecka do roku 1950 pozostawał członkiem diecezjalnego związku „Caritas”. Przyczyną ustania członkostwa było rozwiązanie w tymże roku przez Episkopat Krajowej Centrali „Caritas”, będącej faktycznie instytucją państwową nad którą Kościół nie miał żadnej kontroli. Istniejące zakłady opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenia zakonne przejmowane były przez świecką instytucję „Caritas”. Instytucja ta przejęła także w 1952 r. nadzór nad Domem Dziecka w Puławach.

Sprawowanie pieczy nad zakładem przez Zrzeszenie było pretekstem do przeprowadzenia planu porządkowania kierunku wychowania do panującej ideologii. Siostry realizowały narzucone formy na tyle na ile nie były sprzeczne z chrześcijańskim modelem wychowania i ich wewnętrzną postawą. Liczba wychowanków wzrosła już wtedy do 60 chłopców. W takiej formie Dom Dziecka przy ul. Czartoryskich funkcjonował do 1 września 1961 r. Wtedy to decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego przekształcony został w zakład wychowawczy dla chłopców upośledzonych umysłowo w wieku od 4 do 18 lat o limicie 46 miejsc. Ustawa wydana 15 lipca 1961 roku, traktująca o rozwoju systemu oświaty i wychowania spowodowała, że wszystkie ośrodki odpowiedzialne za wychowanie i edukację – przekształcano w instytucje świeckie. Od września 1961 roku nastąpiła wymiana dzieci. Wychowankowie z Domu Dziecka prowadzonego przez siostry przeniesieni zostali do placówek państwowych, natomiast na ich miejsce Kuratorium skierowało dzieci z upośledzeniem umysłowym. Wtedy to Dom Dziecka przeobraził się w Zakład Wychowawczy, który w listopadzie 1961 roku przydzielony został do Warszawskiego Oddziału „Caritas”. Zgromadzenie odczytało to jako znak czasu rozwijając stopniowo nowe formy pracy wychowawczej.

W roku 1961 została w Puławach utworzona Szkoła Specjalna. Jej organizatorami i pierwszymi nauczycielami byli państwo Maria i Eugeniusz Tomaszczukowie. Przez pierwsze cztery lata rozwijającej się szkoły lekcje odbywały się u sióstr w domu przy ul. Czartoryskich 5.

Jako „Caritas” zakład działał do 21 kwietnia 1990 roku, kiedy zostało podpisane pismo wypowiadające umowę łączącą Zgromadzenie ze Zrzeszeniem Katolików „Caritas”. W dniu 3 czerwca 1990 roku Ministerstwo Oświaty wydało zezwolenie na prowadzenie Zakładu Wychowawczego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

W roku 1991 po trudnym okresie czasów socjalistycznych powrócono do wcześniej praktykowanego „rodzinkowego” systemu wychowania, który funkcjonuje do czasów obecnych. W roku 1994 dom przyjął nazwę Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W dniu 19 czerwca 1999 r. odbyło się nadanie imienia Ośrodkowi, który obecnie nosi nazwę Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Siostry Klary Staszczak OSB, dla upamiętnienia osoby i dzieła pierwszej dyrektorki Domu Dziecka w Puławach w latach 1945 -1977. S. Klara w Puławach pracowała przez 32 lata, zmarła 19.06.1991 r. w Barze.

Od 1977 roku funkcję dyrektora Ośrodka pełniły kolejno:

1977 – 1990 – S. Regina Wiśniecka

1990 – 1992 – S. Martyna Wysocka

1992 – 1995 – S. Emiliana Dzido

od 1995 funkcję dyrektora pełni S. Klaudia Turczyńska.

Obecnie Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. S. Klary Staszczak OSB w Puławach jest placówką katolicką. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania – ze względu na upośledzenie umysłowe, oraz dla dzieci i młodzieży pozbawionej na trwałe lub okresowo własnej rodziny. Kontynuując pracę wychowawczą w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym od wielu lat promujemy system wychowania rodzinnego. Całokształt pracy z dziećmi zmierza do przygotowania ich do udziału w życiu społecznym i religijnym.

 

Medalik św. Benedykta
medal sw benedykta
Skrzynka Intencji
Jeśli potrzebujesz wsparcia modlitewnego - napisz:

Kto prosi imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Intencja

Ochrona przed spamem. Przepisz zawartość obrazka
captcha

Tekst:

Modlitwa o powołania
Zapraszamy do wspólnej z nami modlitwy o powołania

Modlitwa o powołania


Wypełniając polecenie Jezusa Chrystusa "proście Pana żniwa, aby wysłał pracowników na żniwo swoje", błagamy usilnie: Panie, poślij dobrych i gorliwych pracowników na swoje żniwo. Wzbudź wiele świętych powołań zakonnych wśród chłopców i dziewcząt. Niech przezwyciężą wszystkie trudności wewnętrzne i zewnętrzne, jakie piętrzą się w ich życiu, aby całkowicie poświęcić się Bogu. Wybierając klasztor benedyktyński, niech prawdziwie Boga szukają i z całego serca Mu służą. Módlmy się: Spraw, Panie, by wszystkie klasztory były oazami żarliwej modlitwy, ofiary: miłości wzajemnej i pracy, która ubogacałaby Kościół Święty i dopomagała ludziom do zbawienia. Te nasze gorące i szczere modlitwy zanosimy do Ciebie, Ojcze miłosierny, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Wsparci potężnym wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny oraz św. Benedykta i św. Scholastyki ufamy, że nasze prośby zostaną wysłuchane. Amen
Sponsorzy