Kontakt
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek 24-100 Puławy ul. Kowalskiego 3 A

Bank Pekao SA, 24-100 Puławy, Al. Partyzantów 8 PL – 23 1240 2412 1111 0010 1819 2501 Swift# - PKO PPL PW | USD -35 1240 2412 1787 0010 5051 3999 | EUR - 56 1240 2412 1978 0010 5051 4547 | GBP -66 1240 2412 1789 0010 5117 1389.

Zaloguj się

Odpowiedzi na pytania dot. zaproszenia do składania ofert

W odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące kar umownych, o których mowa w Zaproszeniu do składania ofert na dostawę sprzętu do Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach Zamawiający informuje, że w umowie z Wykonawcą znajdą się następujące zapisy odnośnie kar umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji – 1 % wartości umownej elementu z wadą, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

b) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 0,5 % ceny przedmiotu zamówienia (wartość z podatkiem VAT), za każdy dzień zwłoki,

c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na etapie jej realizacji – 10% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Medalik św. Benedykta
medal sw benedykta
Skrzynka Intencji
Jeśli potrzebujesz wsparcia modlitewnego - napisz:

Kto prosi imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Intencja

Ochrona przed spamem. Przepisz zawartość obrazka
captcha

Tekst:

Modlitwa o powołania
Zapraszamy do wspólnej z nami modlitwy o powołania

Modlitwa o powołania


Wypełniając polecenie Jezusa Chrystusa "proście Pana żniwa, aby wysłał pracowników na żniwo swoje", błagamy usilnie: Panie, poślij dobrych i gorliwych pracowników na swoje żniwo. Wzbudź wiele świętych powołań zakonnych wśród chłopców i dziewcząt. Niech przezwyciężą wszystkie trudności wewnętrzne i zewnętrzne, jakie piętrzą się w ich życiu, aby całkowicie poświęcić się Bogu. Wybierając klasztor benedyktyński, niech prawdziwie Boga szukają i z całego serca Mu służą. Módlmy się: Spraw, Panie, by wszystkie klasztory były oazami żarliwej modlitwy, ofiary: miłości wzajemnej i pracy, która ubogacałaby Kościół Święty i dopomagała ludziom do zbawienia. Te nasze gorące i szczere modlitwy zanosimy do Ciebie, Ojcze miłosierny, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Wsparci potężnym wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny oraz św. Benedykta i św. Scholastyki ufamy, że nasze prośby zostaną wysłuchane. Amen
Sponsorzy